DISTANT.gallery

BELEIDSPLAN 2021-2024

Referentie: beleidsplan-2021-2023
Datum: 01-08-21
Status: actief
Auteur: Peter Mertens, Constant Dullaart, Marijke Cobbenhagen, Silvie Lucas, Jowon van der Peet.

1. Inleiding

In 2021 werd de distant.gallery opgericht.

Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode 1 Septemberi 2021 – 30 Augustus 2024.
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.

2. Visie en Missie

2.1 Visie

Het bestuur van distant.gallery vindt dat het tonen van kunst op het internet onafhankelijke niet commerciële ruimte verdiend. Makers van en geïnteresseerden in digitale online kunst en cultuur moeten elkaar informeel, internationaal en zonder commerciële voorwaarden elkaar kunnen ontmoeten.

2.2 Missie

De doelstelling van onze stichting is het tonen van kunst in een vrij toegankelijke en niet commerciële internationale online omgeving alsook het bijdragen aan de bloei van de technische en artistieke presentatie kwaliteiten van deze omgeving. De aandacht voor online kunst, en het tonen van kunst op het internet vergroten. En hier een online, internationale ontmoetingsruimte voor te creëren waar makers, professionals en geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten.

Het publieke debat te bevorderen over het tonen van kunst op het internet in onze maatschappij, en het organiseren en initiëren van activiteiten op dit gebied.

De stichting ziet in de Covid19 (sluitingen van openbare kunstgelegenheden) maatregelen de noodzaak om online een vrij toegankelijke omgeving voor kunst te bewerkstelligen, en te bevorderen.

3. Ambities

Het maken van voornamelijk online tentoonstellingen, waar kunstenaars vergoedingen krijgen vergelijkbaar met fysieke tentoonstellingen. Organiseren van evenementen gesprekken en debatten over gelijke representatie en diversiteit op het internet en in de kunsten. Het deelnamen aan en initiëren van debatten, publicaties tentoonstellingen en andere werkzaamheden ter bevordering van de missie.

Het organiseren van langlopende serie online tentoonstellingen, georganiseerd vanuit een grote selectie steden over de gehele wereld in een gedeelde online omgeving zonder advertenties of verkoop van persoonsgegevens. Zo kunnen lokale kunstenaars elkaar in internationale tentoonstellingen ontmoeten. zo kan vanuit verschillende culturen een tentoonstellingsplatform geoptimaliseerd worden. Aan het einde van deze beleidsperiode zal worden geëvalueerd hoe succesvol de tentoonstellingen reeks is voor het behalen van de doelstellingen. Mocht de tentoonstelling reeks succesvol zijn gebleken zal overwogen worden lang lopende programma subsidies te verwerven. Succes zal in dit geval gemeten worden naar het naamsbekendheid van de deelnemende kunstenaars op internationaal niveau, bezoekers aantallen en externe publicaties dan wel pers en social media vermeldingen.

Er zal getracht worden alle deelnemende kunstenaars curatoren en andere medewerkers naar redelijkheid en fair practice codes te vergoeden. Ook zal de stichting in de tentoonstellingen en de organisatie een inclusieve en diverse verdeling nastreven betreffende culturele achtergrond, geografische locatie, of fysieke omstandigheden.

3.1 Projecten

Vanuit uiteenlopende steden over de gehele wereld, Amsterdam, Delhi, Mexico, Bejing, New York en meer zullen tentoonstellingen worden samengesteld op een gedeeld online social platform. Het platform de kunst tonen zonder verplichting tot het maken van een account, het prijsgeven van privacy gevoelige gegevens betreffende online gedrag.

3.2 Verantwoording

aarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze https://distant.gallery.

Ook zal er 1 maal per jaar alle tentoonstellingen worden gearchiveerd, en op aanvraag toegankelijk worden gemaakt voor de kunstenaars, academisch onderzoek dan wel particuliere interesse. Documentatie van elke tentoonstelling, inclusief de bezoekers aantallen, pers en social media vermeldingen zullen op de website worden gepubliceerd.

3.3 Fondsenwerving

Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij:

 1. Extra programma subsidies in binnen en buitenland verweven om de inclusiviteit van de tentoonstellingen te vergroten. En de toegankelijkheid voor bezoekers met een beperking te vergroten.
 2. Andere organisaties adviseren over online tentoonstellingen en de belangen die hiermee gepaard gaan.
 3. fysieke evenementen dan wel tentoonstellingen en of publicaties realiseren ter bevordering van de zichtbaarheid van de stichting en de doelstellingen van de stichting, maar ook als mogenlijke fondsenwerving.
 4. vermogensfonds(en) en andere steunfondsen die digitalisering van cultuur aanschrijven.
 5. Actief rendement proberen te genereren op bestaand vermogen.
 6. Online evenementen, dan wel workshops organiseren binnen de kunstwereld en of het bedrijfsleven over digitalisering, social media en kunst online.
 7. Sponsor verwervingen van organisaties dan wel bedrijven die passen bij de door de stichting gestelde doelstellingen, zoals NGO's, ideële software ontwikkelaars, ideële webhosts, kunstenaars belangen organisaties, etc.
 8. verkoop van kunstwerken dan wel benefiet veilingen.

4. Sterkten en zwakten (of Kansen & Bedreigingen)

Kansen

Vanwege de kennis en de ervaring van het dagelijks bestuur in de wereld van de online kunst, heeft het opzetten van een tentoonstellingsplatform wat aan de voorwaarden en omstandigheden voor het toten van online kunst in optima forma een grote kans van slagen.

Bedreigingen

Door het gelijkschakelen van openingstijden over verschillende tijdzones zou de schijn kunnen ontstaan dat 1 tijdzone, en daarmee geografische locatie belangrijker gevonden wordt dan de andere. Ook een afnemende aandachtspanne voor nieuwe online platforms en initiatieven zou een nieuw podium ook bij kunnen dragen aan de algehele moeheid betreffende de aandachtseconomie op het internet.In de komende 3 jaar zullen wij een oplossing moeten vinden voor zowel de tijdzones als de competitie om de aandacht van de online kunst kijker.

Een voortdurende lockdown periode zou een nieuw publiek kunnen weerhouden van het consumeren van kunst en cultuur online, aangezien er al veel online plaatsvind en er door thuis werken een scherm moeheid kan ontstaan.

5. Strategisch stappenplan

Fondsenwerving

 1. Het dagelijks bestuur zal zich bezighouden met de promotie van het platform en de doelstellingen, het ontwikkelen van nieuwe project voorstellen en plannen binnen de missie, met eventueel bijbehorende subsidie aanvragen.
 2. Het dagelijks bestuur zal middels een uitgebreid internationaal netwerk de doelstellingen binnen en buiten de landsgrenzen uitvoeren, en benodigde financiering hiervoor ook proberen binnen en buiten de landsgrenzen te vinden middels donaties en of vergoedingen voor werkzaamheden van de stichting.
 3. Middels een internationale nieuwsbrief en speciale evenementen online zal een netwerk van donateurs en financiers op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de stichting.
 4. Halverwege de beleidsperiode zal verkend worden of langlopende presentatie en programma subsidies noodzakelijk, dan wel haalbaar zijn.

Projectvoortgang en verantwoording

 1. Een internationale serie groep en solo tentoonstellingen zal in de beleidsperiode getoond en gearchiveerd worden, waarna ze op aanvraag toegankelijk worden gemaakt na de tentoonstellingsperiode.
 2. Er zullen minimaal 4 Nederlandse solo, en 4 Nederlandse groepstentoonstellingen worden samengesteld.
 3. Er zal binnen deze beleidsperiode een zakenlijk en administratief leider voor het dagelijks bestuur worden gezocht.
 4. Binnen deze beleidsperiode zal actief gezocht worden naar uitingen van verschillende culturen van kunst stromingen via het internet. Internet kunst uit culturen die niet vaak internationaal rouleren zullen voorrang krijgen.
 5. Internationale curatoren en netwerken zullen worden gevraagd tentoonstellingen samen te stellen waarin kunstenaars uit de lokale omgeving de kans krijgen in een internationale context tentoon te stellen.
 6. Door voor de internationale tentoonstellingen gelijke publieks momenten te kiezen, en de tentoonstellingen in een sociale online omgeving te presenteren, kunnen internationale bezoekers elkaar ontmoeten, en kan het netwerk van kunstenaars die online kunst presenteren vergroot worden.

Bestuurlijke zaken

Ons jaarverslag wordt jaarlijks gepubliceerd op onze website.
De jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountant.

Beschikken over het vermogen van de stichting

De stichting zal waar mogelijk financiële reserves aanhouden in verband met kosten verplichtingen.

Overvloedige inkomsten, dan wel vermogen wat niet noodzakelijk is als financiële reserve of ten behoeve van rendement in zake financiële onafhankelijkheid, zal worden gespendeerd aan uitbreiding van het programma, en het betalen van programmeurs, kunstenaars, curatoren en administratieve of organisatorische medewerkers.

Beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen binnen het bestuur

Een voorzitter, secretaris en penningmeester controleren als algemeen bestuur de stappen van het dagelijks bestuur.

Beschrijving van de wijze waarop het vermogen van de instelling wordt beschikt

Een zakelijke rekening en gekoppelde spaar rekening in het beheer van de stichting, en in gebruik door het dagelijks bestuur.

Opgebouwd vermogen kan mogelijkerwijze worden beheerd in crypto valuta en andere rendement verhogende producten.

Al het opgebouwde rendement zal door de stichting en haar doelstellingen worden gebruikt.

Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur

Het dagelijks bestuur zal de doelstelling van de stichting proberen te bewerkstelligen en waarborgen.

Waar zij in gebreke blijft zal het stichtingsbestuur hiertoe nieuwe mensen aanstellen, dan wel de stichting opheffen.

Vermogen van de instelling

De stichting zal waar mogelijk financiële reserves aanhouden in verband met kosten verplichtingen.

Overvloedige vermogen zal worden gespendeerd aan uitbreiding van het programma, en het betalen van het dagelijks bestuur, programmeurs, kunstenaars, curatoren en administratieve of organisatorische medewerkers.

Beschrijving van het uitkeringen beleid van de instelling

Het dagelijks bestuur zal betaald worden middels vergoedingen evenredig aan behaalde inkomsten, met de opzet te voldoen aan de fair practice voorwaarden.

Daarnaast worden kunstenaars, curatoren, bemiddelaars en administratieve en technische medewerkers zoals programmeurs betaald naar door het degelijks bestuur overeengekomen vergoedingen, ook in verhouding to diezelfde fair practice normen.

In het kader van de AVG (zie www.kleinegoededoelen.nl/avg-voor-kleine-stichtingen zullen wij in 2021 beginnen met het opstellen van een privacyprotocol zodat wij in 2022 voldoen aan de wettelijke regelgeving.

6. Slot

Kernwaarden:

De stichting vind dat kunst, en daarmee ook digitale kunst in een niet commerciële omgeving geconsumeerd kunnen worden. Kunst zonder advertenties, of dat privacy gevoelige gebruikersgegevens worden verkocht. Het internet is onlosmakelijk verbonden met ons dagelijks leven, social media, beeld bellen en vergaderen, thuis werken, noem het maar op. De stichting vind dat hier moet ook kunst zonder commercie een plek vinden.

De stichting vind diversiteit qua geslacht, cultuur, locatie, afkomst of leeftijd belangrijk voor gelijkwaardige representatie in de kunst.

Elektriciteit verbruik bij het behalen van de doelstellingen dient waar mogelijk uit hernieuwbare energie bronnen te zijn gewonnen.

De privacy van de bezoeker dient gewaarborgd te zijn, en persoonlijke data zal niet worden verhandeld.

Archivering van online cultuur is een essentieel onderdeel van de werkwijze van de stichting.

De content van verzorgd door de stichting moet ten alle tijden ook anoniem te bezoeken dan wel te zien zijn.

Geen van de uitingen van de stichting mag gebruikt worden in het beroven van persoonlijke vrijheid, foltering, of moord.

Samenwerkingen en lidmaatschappen

Onze stichting werkt samen met Eyebeam Brooklyn NYC, Office Impart Berlin, Savvy Contemporary Berlin, Internet Freedom Foundation India.